Denna sida i Tjejringen tillhör Viktoria
Föregående sida
Nästa sida - Slumpvis vald sida
5 följande sidor
Alla hemsidor i ringen
Information in English


Kulturmiljö som lokal utvecklingsfaktor
-Nora efter Europa Nostra


Föreliggande D-uppsats i kulturgeografi är resultatet av tio veckors (intensiva) studier under höstterminen 1995. Utgångspunkten för uppsatsen är de problem som kommuner i Bergslagen ställts inför under de senaste årtiondenas perioder av såväl finansiella som sociala kriser och hur dessa platser kan gå till väga för att överleva. Den faktor som denna uppsats vill diskutera och redogöra för, som en möjlighet för platser att använda när de vill ta sig ur en kris, är kulturmiljö. Kulturmiljö är allt i den byggda miljön som är bevarat och restaurerat från den äldre bebyggelsen, men den kan även innefatta nyare hus som anpassat sig till sin äldre omgivning. Begreppet har ingenting med varken teatrar eller konstgallerier att göra.

Uppsatsen redogör för kulturmiljöns betydelse som utvecklingsfaktor för det lokala samhället. Det empiriska exemplet för redogörelsen är Nora i Örebro län som tilldelats en internationell utmärkelse för sitt gedigna bevarandearbete vad det gäller den byggda miljön, Europa Nostras Silvermedalj. Europa Nostra kan sägas vara kulturmiljövårdens Nobelpris. I Nora genomfördes de empiriska undersökningarna främst genom intervjuer men även delvis genom observationer och besök vid olika institutioner.

Det finns en röd tråd genom hela uppsatsen i form av tre teman: boendet, näringslivet och turismen. Det är kring dessa tre teman som redogörelsen för kulturmiljöns betydelse som utvecklingsfaktor rör sig. Boendet, näringslivet och turismen finns alltså medtagna i teori-avsnittet, Nora-avsnittet och avsnittet om Nora efter Europa Nostra-priset.

Det viktigaste resultaten av studierna i Nora och av relevant litteratur gav vid handen att kulturmiljö kan spela en roll som utvecklingsfaktor i lokalsamhället. Slutsatsen blev att städer har en god möjlighet att få igång utvecklingsprocessen igen och uppnå positiva finansiella resultat om de satsar på kulturmiljön, vilket gäller utgången i kampen om såväl boende och företag som turister. I arbetet för att locka till sig boende men framförallt turister har kulturmiljön som konkurrensfaktor redan haft sitt genombrott. Näringslivet verkar inte riktigt ännu ha "upptäckt" kulturmiljöns eventuella värden för dem, men den utvecklingen är på gång. Kulturmiljön har något att ge inom alla områden där en stad kan tänkas behöva draghjälp för att locka till sig människor och företag.

Uppsatsen ingår som Arbetsrapport nr 150 (1996) vid Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet. Handledare var Dr Hans Aldskogius vid ovan nämnda institution. Länsstyrelsen i Örebro gav mig idén till uppsatsen och jag hade kontakter med Regionalekonomiska enheten under arbetets gång.

I uppsatsen finns ett par ljudupptagningar från intervjuer. För att kunna lyssna på dessa krävs programmet RealAudio som kan laddas hem här. Ljudupptagningarna markeras av RA-symbolen som finns här bredvid.

För att ta sig framåt eller bakåt i uppsatsen
kan pilarna i den vänstra spalten användas.

Ladda hem uppsatsen här Här kan uppsatsen laddas hem (917 kb). Efter att filen har laddats hem så kan word 2.0 filen (Nora.doc) läsas efter en dubbelklickning på den hemtagna filen Nora.exe.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida 1/4
1. INLEDNING
1.1. Problemområde - Bergslagen efter krisen
1.2. Syfte och avgränsningar
1.3. Metod
1.3.1. Begränsningar och felkällor
1.3.2. Disposition
2. BAKGRUND - STÄDER I DET NYA EUROPA
2.1. Interna problem
2.2. Ökad konkurrens
3. TEORETISK DISKUSSION OM LOKAL UTVECKLING
3.1. Platsens betydelse
3.2. Strategiernas betydelse
3.3. Kulturmiljöns betydelse...
3.3.1. ...för de boende
3.3.2. ...för näringslivsutvecklingen
3.3.3. ...för turismen

Sida 2/4
4. NORA - PRESENTATION AV EN BERGSLAGSKOMMUN
4.1. Omvärldens syn på Nora
4.2. Att bo i Nora
4.2.1. Befolkning
4.2.2. Stadsmiljö
4.3. Näringslivet i Nora
4.3.1. Förutsättningarna för näringslivet
4.3.2. Företagarna om Nora
4.4. Turismen i Nora
4.4.1. Sevärdheter omkring och i Nora

Sida 3/4
5. EUROPA NOSTRA-PRISET TILL NORA
5.1. Ökad uppmärksamhet
5.2. Lättare att marknadsföra kommunen
5.3. Invånarna, Europa Nostra och de prisbelönade miljöerna
5.4. Företagen och Europa Nostra
5.5. Turismens utveckling efter Europa Nostra-priset
5.5.1. Konsekvenser av turisttillströmningen
5.6. Nya och framtida "Europa Nostra-projekt"
5.7. Nätverk och samarbeten med andra städer

Sida 4/4
6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION - KULTURMILJÖ SOM LOKAL UTVECKLINGSFAKTOR
6.1. Noras starka och svaga sidor
6.2. Nora efter Europa Nostra - möjligheter och hot
6.3. Slutord
6.4. Framtida forskning på området
7. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
7.1. Tryckt litteratur
7.2. Otryckt litteratur
7.3. Intervjuer


Besökare: