Back / Tillbaka Home / Hem


AB SERVEX

  

Apparatprovning och TV-kurs hos AB TV-Service

 Kanske viktigast och mest brådskande bland alla förberedelser var utbildningen av TV-tekniker. Efter Franzéns hemkomst från USA sattes under hans ledning upp ett TV-laboratorium, där ingenjörer och tekniker skolades för att sedan i sin tur utbilda andra. I oktober 1954 bildades ett separat bolag, AB TV Service, med uppgift att ta hand om den fortsatta kursverksamheten för utbildning av ingenjörer, tekniker och servicemän. Bolaget började sin verksamhet 1955 med civilingenjör. Gunnar Nyberg som chef. Det tjänade dessutom som gemensam serviceorganisation för de tre märkena Concerton, Dux och Philips samtidigt som det tog hand om försäljningen av antennmateriel och reservdelar. Serviceavdelningen hos Philips blev 1948 fristående och när Norrefors 1957 avgick med pension fördes den, liksom motsvarande avdelningar hos Dux och Stern över till AB TV Service. Denna för hela koncernen gemensamma service- och utbildningsorganisation för radio och TV fick då sitt högkvarter i den stora byggnad i Svartvik vid Traneberg, där sedan seklets början Tångens trådgardiner tillverkats. I den för sitt nya ändamål ombyggda fastigheten disponerar Nyberg och hans 150 medarbetare både rymliga och ändamålsenliga lokaler. Försäljningen av antennmateriel samt rör, halvledare, komponenter och andra produkter för ersättningsändamål bedrivs med egna resande och har fått en betydande omfattning, särskilt sedan man i början av 1961 helt övertog ICOMA gruppens verksamhet inom denna sektor. Filialer har upprättats i Göteborg, Malmö och Norrköping. Antalet aktuella serviceavtal - omkr. 1.500 - utgör ett gott bevis för att propagandan för egna verkstäder burit god frukt. Vid det 50-tal 14-dagars kurser för fortbildning av TV-servicemän som anordnats i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga centralt belägna städer i de områden som efterhand kommit inom TV-sändarnas räckhåll har man haft över 1.003 elever. Dessutom har ett 250-tal icke-elever avlagt godkända prov med diplom. Kortare kurser för servicemän har anordnats i syfte att hålla dem ajour med tekniska nyheter i apparater och chassier. Eftersom god och snabb service även i framtiden kommer att vara en viktig förutsättning för en gynnsam försäljningsutveckling av koncernens produkter lägger AB Servex, som bolaget numera heter, särskilt an på att stimulera ännu flera återförsäljare i denna riktning. Vid sidan av funktionen som rådgivare, kontaktmän och förmedlare - i båda riktningarna - av informationer, erfarenheter och synpunkter är just detta en viktig uppgift för bolagets resande servicepromotorer.