Back / Tillbaka Home / Hem

Populär Radio nr 6 1954


Radions pionjärer 10

E F W Alexanderson


E F W Alexanderson

"Radions trollkarl" har amerikanarna kallat vår landsman Ernst F W Alexanderson. Han är född den 25 januari 1878 i Uppsala. Efter studier vid Tekniska högskolan i Stockholm och i Berlin utvandrade han till Amerika 1901. Där anställdes Alexanderson hos General Electric för att samarbeta med den framstående forskaren Steinmetz. Alexanderson intresserade sig inte då för radio, men när Fessenden beställde en växelströmsgenerator, som skulle leverera en växelspänning med frekvensen 100 kHz blev han intresserad. Dåtidens sakkunskap sade, att sådana maskiner inte kunde tillverkas. Alexanderson tog emellertid 1909 ut patent på en generator, som vid 24000 r/m gav 100 kHz växelspänning. Under första världskriget kunde denna 200 kW-generator höras över hela världen. Från New Brunnswick där anläggningen ställdes upp sändes president Wilsons "Fjorton punkter" till Tyskland och uppfattades i Nauen. "Det var Fessendens beställning på något, som vi inte hade, som kom mig att experimentera med radio och television", sade Alexanderson.


Fig. 1. Den multipelavstämda antennen för
låg frekvens (omkring 100 kHz) är en av
Alexandersons mest kända uppfinningar.
En antenn av detta slag fanns på sin tid
bl.a. i Grimeton i Sverige.

Efter kriget organiserades Radio Corporation of America 1919 för att exploatera Alexandersons uppfinningar. Mottagarsidans utveckling blev också föremål för Alexandersons intresse. 1913 tog han patent på en mottagare försedd med 2 stegs högfrekvens-förstärkning före detektorn. Han förbättrade antenntekniken och införde en multipelavstämd antenn, varigenom kommunikationen med andra världsdelar blev säkrare och lättare. Televisionen lockade Alexanderson på 20-talet, och den 22 maj 1930 visade han television offentligt. Strax före andra världskriget uppfann han amplidynen, en känslig och säker metod för att automatiskt inrikta t.ex. radarantenner mot ett mål. Alexanderson är medlem av Kungl. Vetenskapsakademien och flera andra lärda samfund. Bl.a. är han hedersledamot i Svenska Teknologföreningen.
(N.E.L.)