William Thorburn
William was born at Hatton Knowe in the parish of Eddlestone, Tweedale in the year 1756. His parents were in humble circumstances, and at an early age he was employed on a neighbouring farm. It was the intention of his parents to apprentice him to a weaver, but against this he rebelled, and employed the earnings he received from the farmer, 1, in the purchase of a pack with goods, with which he began his mercantile life, which ended in his retiring from business with a fortune of 70,000. From Eddlestone he moved to Leith, took a shop and began business as a dealer in Tea & Spirits. After a while he relinquished dealing in the latter & confined himself to the former. He married Robina Scott on the 8th of Feb. 1779. From being simply a retail dealer he became a wholesale merchant, and his Teas were in demand over the whole country. The business was in fact so extensive, that for many years the duties paid by him on Teas from the India House of the East India Company, who had then a monopoly of the trade to China, exceeded the whole duty paid by the landed proprietors of Scotland. His first business premises were at the head of the Kirkgate in Leith. The family home was connected to the business premises, but as the family grew, he built a new house for himself and family at Hermitage Place 14, at Leith Links. After the death of his second wife, Marion Marshall in 1820, William retired in the beginning of 1821, and left the business in the hands of his sons under the Firm of Wm Thorburn & Sons.

William Thorburn
William föddes på Hatton Knowe i Eddlestone församling, Tweedale, år 1756. Hans föräldrar var fattiga, och han fick vid tidig ålder arbete på en närbelägen gård. Föräldrarnas avsikt var att sätta honom som lärling hos en vävare, men detta motsatte han sig, och för det han sparat av inkomsten från bonden, 1, gjorde han i ordning ett knyte med diverse saker, vilket inledde hans liv som handelsman, en karriär som han många år senare avslutade, då med en förmögenhet av 70,000. Från Eddlestone flyttade han till Leith, skaffade sig en butik och började affärerna som försäljare av te och sprit. Efter ett tag övergav han handel med det senare, och koncentrerade sig på det förra. Han gifte sig med Robina Scott den 8e feb. 1779. Från att ha endast ha varit detaljhandlare, blev han grossist, och hans te efterfrågades i hela landet. Affärerna var faktiskt så betydande, att den tull han betalade för te från det Ostasiatiska Kompaniet, som då hade monopol på handeln med Kina, översteg den totala skatt som betalades av alla godsägare i Skottland. Hans första affärslokaler låg på framsidan av Kirkgate i Leith. Familjens bostad låg i anslutning till affärslokalerna, men då familjen blev större, byggde han ett nytt hus vid Hermitage Place 14, vid Leith Links. Efter att hans andra hustru, Marion Marshall, avlidit år 1820, drog sig William tillbaka i början av 1821, och överlät firman till sina söner, under namnet Wm Thorburn & Sons.

William Thorburn
The Ancestor of the Thorburn and Macfie families in Sweden. Married Jessy Macfie on the 3d of August 1813 at Langhouse. Joined his fathers tea firm (William Thorburn & Sons) about 1798, and was for many years in a leading position there. Emigrated to Sweden in 1823 and settled at Kasen near Uddevalla, where he pursued farming and business. William was very interested in literature and kept a large library. He was considered very intelligent.

William Thorburn
Släkterna Thorburn och Macfie's anfader i Sverige. Gifte sig med Jessy Macfie den 3e augusti år 1813 på Langhouse. Började i faderns te-firma (William Thorburn & Sons) omkring 1798, och var under många år i ledningen för denna. Emigrerade till Sverige 1823 och bosatte sig på Kasen utanför Uddevalla, där han bedrev både lantbruk och handel. William var mycket intresserade av litteratur, och hade ett ansenligt bibliotek. Han ansågs av omgivningen som mycket intelligent.

Jessy Macfie
Jessy was the second youngest child of Robert Macfie and his wife Mary Andrew. She grew up in Greenock and around 1808 she moved to Leith, probably to keep house for her older brother John. In Leith she met William Thorburn, who she married. They moved to Sweden in 1823. It was, and not in a small degree, Jessy's qualities as a wife and mother, and companion to her husband, that the Thorburn family succeeded in their new home country.

Jessy Macfie
Jessy var näst yngsta barn till Robert Macfie och hans hustru Mary Andrew. Hon växte upp i Greenock, och omkring 1808 flyttade hon till Leith, förmodligen för att hushålla åt sin broder John. I Leith träffade hon William Thorburn, som hon gifte sig med. De flyttade till Sverige år 1823. Det var i hög grad Jessy's förtjänster, som hustru och mor och som kompanjon till sin make, som bidrog till att familjen Thorburn så väl etablerade sig i sitt nya hemland.

Ann Thorburn
Ann married Alexander Macfarlane, a corn merchant in Leith, on the 21st of April 1809. Alexander was also business agent for his brothers in law, James and William Thorburn, after they had moved to Sweden. Ann and Alexander lived very simply and were supposed to have had little means but on the death of Alexander in 1864, it was found that they had about 18,000. William, the elder of their two sons, went to Australia and died in Adelaide. The rest lived and died in Edinburgh. None of them married.

Ann Thorburn
Ann gifte sig med Alexander Macfarlane, en spannmålshandlare i Leith, den 21sta april 1809. Alexander var även affärsombud för sina svågrar, James och William Thorburn, sedan de flyttat till Sverige. Ann och Alexander levde mycket enkelt och antogs haft blygsamma tillgångar, men vid Alexanders död 1864, fann man att de haft ca. 18,000. William, den äldste av deras två söner, flyttade till Australien och dog i Adelaide. De övriga levde och dog i Edinburgh. Ingen av dem gifte sig.

James Thorburn
Partner in William Thorburn & Sons. Travelled abroad (Mediterranean countries) in 1813, probably on a purchase trip for Wm Thorburn & Sons. Moved to Gothenburg, Sweden in 1819, where he and a fellow Scotsman, William Brodie pursued business under the firm of Thorburn & Brodie. James left Gothenburg and Sweden, probably 1827 or 1829.

James Thorburn
Delägare i William Thorburn & Sons. Gjorde en större utlandsresa år 1813, då han besökte flera medelhavsländer. Förmodligen var detta en inköpsresa för firman Wm Thorburn & Sons. Flyttade till Göteborg år 1819, där han och en landsman, William Brodie bedrev affärer i firma Thorburn & Brodie. James lämnade Göteborg och Sverige troligen år 1827 eller 1829.

Alison Thorburn
Alison married John Macfie on the 9th of Nov. 1810. John had come to Leith from Greenock in 1805 to open a sugar house. In this effort he had great assistance of William Thorburn Senior.

Alison Thorburn
Alison gifte sig med John Macfie den 9e nov. 1810. John hade kommit till Leith från Greenock 1805 för att öppna ett sockerbruk där. Med detta fick han stor hjälp av William Thorburn Senior.

George Thorburn
George married Anne Forrester on the 26th Aug. 1817. Anne was the 9th of 12 children of Robert Forrester, Treasurer of the bank of Scotland, and his wife Henrietta Porteous. George and Anne made their home two doors away from his parents, at 12 Hermitage Place, Leith. It's obvious that George and his older brother William, did not get along well together, especially not in the management of Wm Thorburn & Sons. It resulted in William's resignation from the family business in Leith and emigration to Sweden. Apparently George was not very fortunate in business, and the once prosperous firm was liquidated in 1843.

George Thorburn
George gifte sig med Anne Forrester den 26e aug. 1817. Anne var 9e barnet av 12, till Robert Forrester, skattmästare vid Bank of Scotland, och hans hustru Henrietta Porteous. George och Anne bosatte sig strax bredvid hans föräldrar, vid Hermitage Place 12 i Leith. Det står klart att George och hans äldre broder William ej gick bra ihop, speciellt inte i fråga om skötseln av Wm Thorburn & Sons. Detta resulterade i William's utträde ur familjeföretaget i Leith, och emigration till Sverige. Uppenbarligen var George inte lyckosam i affärer, och den en gång så blomstrande firman gick i konkurs 1843.