Lizzie Thorburn (471)
Lizzie föddes 1914, som äldsta barn till Henry F Thorburn och hans hustru Annie-Bella. 1944 gifte hon sig med Elis Hammarberg och de fick två döttrar, Christina och Margaretha.

Lizzie Thorburn (471)
Lizzie was born 1914, as eldest child of Henry F Thorburn and his wife Annie-Bella. 1944 she married Elis Hammarberg and they got two daughters, Christina and Margaretha.

Karin Thorburn (474)
Karin föddes 1919, som fjärde barn till Henry F Thorburn och hans hustru Annie-Bella. Hon gifte sig 1944 med Ingvar Cederberg, och de fick fyra döttrar, Marianne, Gunilla, Kerstin och Carina.

Karin Thorburn (474)
Karin was born 1919, as fourth child of Henry F Thorburn and his wife Annie-Bella. She married Ingvar Cederberg in 1944, and they got four daughters, Marianne, Gunilla, Kerstin and Carina.

Emily E Nonnen (62)
Emily föddes 1849, som andra barn till Edward Nonnen och hans hustru Margaret, dotter till William Thorburn och hans hustru Jessy, född Macfie. Hon växte upp på Degeberg, där hon bl.a. undervisades av William F Thorburn's första hustru, Isabella Chrichton, som då var guvernant på Degeberg. Emily flyttade 1864 till Tyskland, där hon under två år bodde i närheten av Düsseldorf. Senare bodde hon även under ett antal år i Skottland, där hon intresserade sig mycket för Kristen verksamhet. 1881 flyttade hon tillbaka till Degeberg, där hon skötte hushållet för sin broder John, som övertagit skötseln av egendomen. Då Degeberg såldes 1896, köpte Margaret Nonnen egendomen Karlsruhe i Uddevalla, och Emily flyttade dit tillsammans med sin mor, och bodde där fram till Margarets bortgång 1913. Emily var både litterärt och konstnärligt begåvad och utgav bl.a. boken 'Systrarna på Liseberg' och förberedde en levnadsteckning över sin fader, Edward. Hon målade dessutom akvarell och översatte brev. I sitt testamente inrättade hon en Släktfond, 'Emily E Nonnens Fond'. Emily avled 1930.

Emily E Nonnen (62)
Emily was born 1849, as next eldest child to Edward Nonnen and his wife Margaret, daughter of William Thorburn and his wife Jessy, née Macfie. She grew up at Degeberg, where she received education from William F. Thorburn's first wife, Isabella Chrichton, who at that time was governess at Degeberg. Emily moved 1864 to Germany, where she lived for two years, near Düsseldorf. Later she moved to Scotland, where she lived several years, and took an active part in Christian activity. In 1881 she returned home to Degeberg, where she kept house for her brother John, who had taken over the management for the estate. When Degeberg was sold in 1896, Margaret Nonnen purchased the Karlsruhe estate at Uddevalla, and Emily moved in together with her mother, and lived there until Margaret's death 1913. Emily was talented both in literature and art, and wrote the book 'The Sisters at Liseberg' and prepared a biography of her father Edward. She painted also in water-colours and translated letters. In her Will, she founded 'Emily E Nonnens Fund' in favour of the family. Emily died 1930.

Dana Thorburn (8521)
Dana föddes 1921 som äldsta barn till Robert Thorburn och hans hustru Elsa. Hon gifte sig 1954 med Sigurd Holmberg och de fick två barn, Anders och Karin.

Dana Thorburn (8521)
Dana was born 1921, as eldest child of Robert Thorburn and his wife Elsa. She married Sigurd Holmberg in 1954, and they got two children, Anders and Karin.

Karin Macfie (313)
Karin Nisswandt föddes 1877. Hon gifte sig med David Macfie och de fick dottern Signe. Karin avled 1942.

Karin Macfie (313)
Karin Nisswandt was born 1877. She married David Macfie, and they got one daughter, Signe. Karin died 1942.

Anna Macfie (323)
Anna Roland föddes 1880 och växte upp i Björklunda i Västergötland. Hon gifte sig med Harry Macfie och de fick fyra barn, Allan, Gordon, Ingrid och Tom. Anna avled 1964.

Anna Macfie (323)
Anna Roland was born 1880 and grew up at Björklunda in Västergötland. She married Harry Macfie, and they got four children, Allan, Gordon, Ingrid and Tom. Anna died 1964.

Bertil Kollén (3533)
Bertil föddes 1915, som tredje barn till Oliver Kollén och hans hustru Guddie. Han gifte sig med Alice Pettersson och de fick fem barn, Gunvor, Jane, Ruby, John och Karin. Bertil avled 1991.

Bertil Kollén (3533)
Bertil was born 1915, as third child of Oliver Kollén and his wife Guddie. He married Alice Pettersson and they got five children, Gunvor, Jane, Ruby, John and Karin. Bertil died 1991.

Karl Erik Kollén (3534)
Karl Erik föddes 1916, som yngsta barn till
Oliver Kollén och hans hustru Guddie. Han blev civilingenjör vid Chalmers i Göteborg 1940 och fick 1945 anställning på Atlas Copco. Han arbetade även utomlands, i Brasilien, Kanada och Portugal. Han gifte sig med Barbro Eklund och de fick tre barn, Tomas, Per och Eva. Karl Erik avled 1969.

Karl Erik Kollén (3534)
Karl Erik was born 1916, as youngest child of Oliver Kollén and his wife Guddie. He became Master of Engineering at Chalmers in Gothenburg 1940, and in 1945 he got employment at Atlas Copco. He worked also abroad, in Brasil, Canada and Portugal. He married Barbro Eklund and they got three children, Tomas, Per and Eva. Karl Erik died 1969.

Robert Kollén (3532)
Robert föddes 1913, som andra barn till Oliver Kollén och hans hustru Guddie. Han gifte sig med Britta Pegener och de fick två döttrar, Birgit och Ulla.

Robert Kollén (3532)
Robert was born 1913, as next eldest child to Oliver Kollén and his wife Guddie. He married Britta Pegener and they got two daughters, Birgit and Ulla.

Rustan MacFie (3251)
Rustan föddes 1913 som äldsta barn till Donald Macfie och hans hustru Leila. Han gifte sig med Herta Bylin och de fick två döttrar, Jessie och Jane.

Rustan MacFie (3251)
Rustan was born 1913, as eldest child of Donald Macfie and his wife Leila. He married Herta Bylin and they got two daughters, Jessie and Jane.

Ralph MacFie (3252)
Ralph föddes 1916, som andra barn till Donald Macfie och hans hustru Leila. Han gifte sig med Gunlise Wikström och de fick sonen Donald. Ralph avled 1994.

Ralph MacFie (3252)
Ralph was born 1916, as next eldest child of Donald Macfie and his wife Leila. He married Gunlise Wikström and they got one son, Donald. Ralph died 1994.

Ingrid Macfie (3233)
Ingrid föddes 1912, som tredje barn till Harry Macfie och hans hustru Anna. Hon gifte sig med Filip Sahlström och de fick dottern Eva. Ingrid avled 1979.

Ingrid Macfie (3233)
Ingrid was born 1912, as third child of Harry Macfie and his wife Anna. She married Filip Sahlström and they got one daughter, Eva. Ingrid died 1979.

Elsie Thorburn (484)
Elsie föddes 1919, som yngsta barn till William G Thorburn och hans hustru Sigrid. Hon bosatte sig i Göteborg, men blev drabbad av sjukdom och flyttade åter till Uddevalla. Elsie avled 1985.

Elsie Thorburn (484)
Elsie was born 1919, as the youngest child of William G Thorburn and his wife Sigrid. She settled at Gothenburg, but was struck by illness and moved back to Uddevalla. Elsie died 1985.

Lilian Thorburn (465)
Lilian föddes 1917, som yngsta barn till Charles D Thorburn och hans hustru Valli. Efter flickskola i Uddevalla följde Handelsinstitutet i Göteborg. 1938 fick Lilian anställning på Munksjö AB och några år senare arbetade hon vid Svenska Orientlinjen. Under andra världskriget arbetade hon som privatsekreterare vid Viskafors Gummi AB, och senare följde 14 år i samma befattning vid Almedahl-Dalsjöfors AB. 1959 började Lilian som chefssekreterare vid Koppartrans i Göteborg, där hon arbetade fram till sin pensionering. Lilian avled 1984.

Lilian Thorburn (465)
Lilian was born 1917, as the youngest child of Charles D Thorburn and his wife Valli. After girls' school in Uddevalla, she went through the commercial school in Gothenburg. 1938 she got employment at Munksjö AB, and a few years later she worked for the Swedish Orient Line. During the second world war she worked as private secretary at Viskafors Gummi AB, and later followed 14 years in the same position at Almedahl-Dahlsjöfors AB. In 1959 shie began as chief secretary at Koppartrans in Gothenburg, where she worked until her pensioning. Lilian died 1984.

Ingrid Thorburn (472)
Ingrid föddes 1916 som näst äldsta barn till Henry F Thorburn och hans hustru Annie-Bella. Hon gifte sig 1951 med Sixten Ekman och de fick två döttrar, Karin och Eva.

Ingrid Thorburn (472)
Ingrid was born 1916, as next eldest child of Henry F Thorburn and his wife Annie-Bella. She married Sixten Ekman in 1951, and they got two daughters, Karin and Eva.

Henry Thorburn (473)
Henry föddes 1918, som tredje barn till Henry F Thorburn och hans hustru Annie-Bella. Han anställdes på exportavdelningen vid Sandvikens AB, där han kom att arbeta större delen av sitt liv. Han gifte sig med Ethel Berg och de fick sonen Ralf. Henry avled 1983.

Henry Thorburn (473)
Henry was born 1918, as third child of Henry F Thorburn and his wife Annie-Bella. He was employed at the export department at Sandvikens AB, where he worked for the major part of his life. He married Ethel Berg and they got one son, Ralf. Henry died 1983.