Maj Kollén (3511)
Maj föddes 1908, som äldsta barn till William Kollén och hans hustru Anna. Hennes farmor var Janet Kollén, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. Hon gifte sig med Gustav Severin och de fick döttrarna Barbro och Lena. De bosatte sig i Stockholm. I samband med sitt andra äktenskap med Arne Rothe-Meyer, flyttade Maj till Köpenhamn. Maj avled 1983.

Maj Kollén (3511)
Maj was born 1908, as eldest child of William Kollén and his wife Anna. Her grandmother was Janet Kollén, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. She married Gustav Severin and they got two daughters, Barbro and Lena. They settled in Stockholm. In connection with her second marriage with Arne Rothe-Meyer, Maj moved to Copenhagen. Maj died 1983.

Knut Kollén (3512)
Knut föddes 1909 som andra barn till William Kollén och hans hustru Anna. Hans farmor var Janet Kollén, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. Han utbildade sig till ingenjör i pappersbranschen, bl.a. i Tyskland. Han gifte sig med Erika Liske och de fick två barn, Gunne och Johan. Knut var under flera år verksam i Göteborg, men vid sin pension, flyttade han och andra hustrun Ebba Rudenschiöld, till Norrby, beläget på gränsen mellan Småland och Östergötland. Knut avled 1987.

Knut Kollén (3512)
Knut was born 1909, as next eldest child of William Kollén and his wife Anna. His grandmother was Janet Kollén, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. He became an engineer in the paper bransch, and got part of his education in Germany. He married Erika Liske and they got two children, Gunne and Johan. Knut worked for several years in Gothenburg, but at his pensioning, he and his second wife Ebba Rudenschiöld, removed to Norrby, on the border between Småland and Östergötland. Knut died 1987.

Alban Thorburn (85)
Alban föddes 1862 som femte barn till Robert M Thorburn och hans hustru Alma, född Jacobi. Efter läroverk i Uddevalla följde gymnasium i Göteborg, och hösten 1879 skrevs han in vid Göteborgs Handelsinstitut. Efter examen praktiserade han på Wm Thorburns Söners kontor och därefter, mellan 1881 och 1884 arbetade han på kontor i Antwerpen. I Antwerpen skaffade han, 1882, sin första kamera, och fotografering blev en hobby han ägnade sig åt under resten av sitt liv. I juni 1884 anträdde han och en engelsk kamrat, en cykeltur med en s.k. höghjuling, alltså en cykel med stort framhjul och litet bakhjul. Färden gick över Alperna, till Italien, och man kom nästan ända till Rom, där Alban var tvungen att ge upp, p.g.a. den starka värmen. 1884 började han arbeta i England och året därpå förlovade han sig med Anna Lindskog. Samma år började han arbeta på Thorburns kontor i Uddevalla och 1887 blev han dess chef. Detta år stod också bröllopet mellan honom och Anna. De fick sex barn, Ruth, Robert, Uno, David, Torgil och Dagmar. 1907-1908 byggdes Solhagen, som blev familjens hem. Alban fick flera kommunala uppdrag, och utnämndes också tidigt till Dansk vicekonsul i Uddevalla. Alban avled i november 1933.

Alban Thorburn (85)
Alban was born 1862, as fifth child of Robert M Thorburn and his wife Alma, née Jacobi. After secondary Grammar School in Uddevalla, and gymnasium in Gothenburg, he, in 1879, began his studies at the Gothenburg Commercial Institute. After graduation, he practised at Wm Thorburn and Sons, and thereafter, between 1881 and 1884 he worked at an office in Antwerpen. In Antwerpen he in 1882 purchased his first camera, and photography became a hobby that he enjoyed the rest of his life. In June 1884 he and an English friend started a bicycle tour with a so called high-wheel bicycle, i.e. a bicycle with a big frontwheel and a small rear wheel. They cycled over the Alps, to Italy, and they came almost to Rome, where Alban had to give up, due to the hot temperature. 1884 he began to work in England and the year after he and Anna Lindskog became engaged to each other. The same year he began to work at Thorburn & Son's office in Uddevalla and 1887 he became it's managing director. This year he and Anna were married. They got six children, Ruth, Robert, Uno, David, Torgil and Dagmar. 1907-1908 Solhagen was built, and it became the home of the family. Alban got several public commissions, one of the were Danish vice consul, which he was appointed to quite young. Alban died 1933.

Signe Macfie (3131)
Signe föddes 1906, som enda barn till sjökapten David Macfie och hans hustru Karin, född Nisswandt. Signes farföräldrar voro alltså Robert Macfie och hans hustru Emily. Signes pappa avled, då hon endast var sex år gammal. Hon utbildade sig i handarbete på 'Nordenfeldtska' i Göteborg och arbetade därefter som konststopperska på Lappcentralen i Göteborg fram till sin pensionering. Hon var också mycket kyrkligt intresserad och ägnade sig mycket åt Kristen verksamhet. Signe avled 1995, 89 år gammal.

Signe Macfie (3131)
Signe was born 1906, as only child to seacaptain David Macfie and his wife Karin, née Nisswandt. Signes grandparents were Robert Macfie and his wife Emily. Signes father died, when she was only six years old. She educated in needlework at 'Nordenfeldtska' in Gothenburg, and worked thereafter as invisible-mender at 'Lappcentralen' in Gothenburg until she retired. She was also very interested in the Church and devoted herself much on Christian activity. Signe died 1995, 89 years old.

Guddie Kollén (353)
Guddie Dahlstrand föddes 1885, utanför Kristianstad, där hennes fader var kantor. Hon tog examen vid seminariet i Skara 1908, och tjänstgjorde därefter som lärarinna i Snaflunda till 1911, då hon gifte sig med Oliver Kollén. De fick fyra barn, Gunnar, Robert, Bertil och Karl Erik. Guddie avled 1945.

Guddie Kollén (353)
Guddie Dahlstrand was born 1885, near Kristianstad, where her father was cantor. She graduated from the training College at Skara 1908, and worked thereafter as a teacher at Snaflunda until 1911, when she married Oliver Kollén. They got four children, Gunnar, Robert, Bertil and Karl Erik. Guddie died 1945.

Leila Macfie (325)
Leila Nyman föddes 1892. Hon gifte sig med Donald Macfie och de fick tre söner, Rustan, Raph och Georg. Leila avled 1935.

Leila Macfie (325)
Leila Nyman was born 1892. She married Donald Macfie and they got three sons, Rustan, Ralph and Georg. Leila died 1935.

Aina Mark (811)
Aina föddes 1881, som äldsta barn till William E Thorburn och hans hustru Virginia, född Palm. Hon gifte sig 1904 med disponent Eskil Johansson Mark och de fick tre barn, Ingvar, Halvar och Mildred. Efter Eskils bortgång 1927, hade Aina under många år ansvaret för familjens företag, AB Sjuntorps Fabriker och Gefle Ångvefveriers AB. Aina avled 1951.

Aina Mark (811)
Aina was born 1881, as eldest child of William E Thorburn and his wife Virginia, née Palm. She married, in 1904, Eskil Johansson Mark, and they got three children, Ingvar, Halvar and Mildred. After Eskils death 1927, Aina was for many years responsible for the family concern's, AB Sjuntorps Fabriker and Gefle Ångvefveriers AB. Aina died 1951.

Eugen Thorburn (84)
Eugen föddes 1860, som fjärde barn till Robert M Thorburn och hans hustru Alma, född Jacobi. Efter studentexamen vid Latinläroverket i Göteborg 1880 gick han både på Tekniska Högskolan i Stockholm samt Konstakademien. Efter praktik på arkitektkontor både i Sverige och utomlands blev han praktiserande arkitekt i Göteborg. Han ritade bl.a. Kungsportsbron i Göteborg, vattentornen i Johanneberg och Lunden, samt utformade Keillers park. En gata i Göteborg, Thorburnsgatan, är uppkallad efter honom. Eugen satt i Göteborgs stadsfullmäktige mellan 1905 och 1912. Han gifte sig med
Louise Bååth och de fick barnen Alvar, Birgit, Ellen, Agne och Berndt. Hans gudmor, Emily Nonnen, hade önskat att Eugen skulle övertaga Nonnens egendom, Landeriet Liseberg, men Eugen avböjde, och som testamentsexekutor efter Emily, ordnade han så att Göteborgs stad, 1908 kunde lösa in landeriet för 150,000 kronor. Eugen kunde i alla fall bosätta sig på Liseberg, först som arrendator, senare som hyresgäst, och bodde där fram till 1922. Eugen avled 1931.

Eugen Thorburn (84)
Eugen was born 1860, as fourth child of Robert M Thorburn and his wife Alma, née Jacobi. After 'studentexamen' at the latin secondary Grammar School at Gothenburg 1880, he studied both at Stockholm's university of technology and the Art academy. After practice at architect's offices in Sweden and abroad, he established as architect in Gothenburg. Among other things he designed the 'Kungsports' bridge in Gothenburg, the watertowers in Johanneberg and Lunden, and Keillers park. A street in Gothenburg, 'the Thorburn street', has been called after him. Eugen was a member of the city council of Gothenburg between 1905 and 1912. He married Louise Bååth and they got five children, Alvar, Birgit, Ellen, Agne and Berndt. His godmother, Emily Nonnen, had wished that Eugen should inherit their estate Liseberg, but Eugen declined, and as executor for Emily's Will, he arranged that the city of Gothenburg, in 1908 could buy the estate for 150,000 crowns. However, Eugen could move in at Liseberg, at first as leaseholder, later as tenant, and lived there until 1922. Eugen died 1931.

Agard Hagman (312)
Agard föddes 1857. 1893 gifte han sig med Violet Macfie, dotter till Robert Macfie och hans hustru Emily, född Jacobi, och de bosatte sig i Uddevalla. De fick sex barn, Sidney, Verna, Sylva, Iris, Ulf och Paula. 1909 flyttade de till Ulvesund, där familjen redan tidigare bott på somrarna. Under slutet av 1915 organiserade Svenska Röda Korset sin hjälpverksamhet bland krigsfångar i ryska fångläger. Agard blev utsedd som delegat, och den första tiden arbetade han i Tomsk i Sibirien, men flyttade senare till Ufa i sydöstra Ryssland. Då revolutionen bröt ut 1917, befann sig Agard i Petersburg. Under tiden i Ryssland kom Agard att arbeta såväl med Tsar myndigheterna som Bolschevikerna. Arbetsförhållandena blev med tiden besvärliga, och Agard kunde återvända hem endast med järnväg via Sibirien, vidare genom Kina och Shanghai, Japan, och sedan båt till London, och han kom hem till Sverige våren 1919. Om hans tid i Ryssland kan man läsa i Släktkrönikan, 1960:7. Agard avled 1932.

Agard Hagman (312)
Agard was born 1857. 1893 he married Violet Macfie, daughter of Robert Macfie and his wife Emily, née Jacobi, and they settled in Uddevalla. They got six children, Sidney, Verna, Sylva, Iris, Ulf and Paula. In 1909 they moved to Ulvesund, where their former summer cottage. During the end of 1915, the Swedish Red Cross organized relief work among war prisoners at Russian P.O.W. camps. Agard was appointed as a delegate, and at first he worked at Tomsk in Sibiria, but moved later to Ufa in south eastern Russia. When the revolution broke out in 1917, Agard was in Petersburg. During the time i Russia, Agard worked with the Tsar authorities as well as the Bolsheviks. The working conditions eventually became very difficult, and Agard could only return by railway through Sibiria, China and Shanghai, then to Japan and from there, boat to London, and he returned to Sweden in the spring of 1919. His experiences in Russia has been described in the Family Chronicle, 1960:7. Agard died 1932.

Jessie Kollén (352)
Jessie föddes 1883, som andra barn till Johan Kollén och hans hustru Janet, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. Efter flickskola i Uddevalla gick Jessie 2 år på fackskola i Uppsala. 1915 fick hon anställning som skolkökslärarinna i Gävle. Jessie avled 1936.

Jessie Kollén (352)
Jessie was born 1883, as second child to Johan Kollén and his wife Janet, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. After girls' school in Uddevalla, Jessie studied for two years at the domestic science college in Uppsala. 1915 she was employed as domestic science teacher in Gävle. Jessie died 1936.