100-års jubiléet på Kasen 1923
Den 28 juli 1923, samlades ett sjuttiotal ättlingar till William Thorburn och hans hustru Jessy Macfie, på Kasen, inbjudna av Walter Thorburn. Man skulle fira 100-års minnet av William och Jessy's inflyttning till Kasen. Flera tal hölls, både av värden, Walter Thorburn, samt av Andrew Macfie och Eugen Thorburn. Man invigde också den minnessten som satts upp i berget vid Kasenabben, varvid verser upplästes av Alban Thorburn. Det togs också fotografier, dels vid minnesstenen på Kasenabben, dels fotografiet ovan, framför Kasens huvudbyggnad, med den välkända Kasen allén i bakgrunden.

The 100 year anniversary at Kasen 1923
The 28th July 1923 about 70 descendants of William Thorburn and his wife Jessy Macfie were gathered at Kasen, invited by Walter Thorburn. It was to celebrate the 100 year anniversary of William and Jessy's immigration to Sweden and moving in at Kasen. Several speeches were made, both by the host, Walter Thorburn, and by Andrew Macfie and Eugen Thorburn. A monument that was erected at the rock at Kasenabben was inaugurated, and verses were read by Alban Thorburn. Photographs were also taken, one at the monument at Kasenabben, and the photograph above, in front of Kasens main building, with the well known avenue in the background.

Halvar Mark (8112)
Halvar föddes 1907 som andra barn till till Eskil Mark och hans hustru Aina, äldsta dotter till William E. Thorburn och hans hustru Virginia. Efter studentexamen i Vänersborg 1926 genomgick han Göteborgs Handelsinstitut. Därefter följde textilstudier i Tyskland och under ett år studerade han bomullsodling i USA. Åter i Sverige anställdes han i familjeföretaget AB Sjuntorp, där han sedan brodern Ingvar dragit sig tillbaka 1955, kom att spela en dominerande roll. Han gifte sig med Emy Andersson. Halvar avled 1970.

Halvar Mark (8112)
Halvar was born 1907, as next eldest son of Eskil Mark and his wife Aina, eldest daughter of William E. Thorburn and his wife Virginia. After 'studentexamen' in Vänersborg 1926, he went through Gothenburgs Commercial Institute. Thereafter he was studying textile in Germany and for one year he studied cotton farming in the United States. Back in Sweden, he started in the family concern AB Sjuntorp, where he, after his brother Ingvar retired in 1955, played a dominating role. He married Emy Andersson. Halvar died 1970.

Robert Thorburn (852)
Robert föddes 1889, som näst äldsta barn till Alban Thorburn och hans hustru Anna. Han utbildade sig till jurist. Han gifte sig med Elsa Ström och de fick sex döttrar, Dana, Leslie, Elinor, Nancy, Madeleine och Emily. Robert avled 1968.

Robert Thorburn (852)
Robert was born 1889, as next eldest child of Alban Thorburn and his wife Anna. He became a lawyer. He married Elsa Ström and they got six daughters, Dana, Leslie, Elinor, Nancy, Madeleine and Emily. Robert died 1968.

Agne Thorburn (844)
Agne föddes 1902 som fjärde barn till Eugen Thorburn och hans hustru Louise. Han växte upp i Göteborg och efter kortare kontorsanställningar där, flyttade han till USA. 1932 blev han amerikansk medborgare. Under andra världskriget kommenderades han till Panama, där han fick malaria och en chockskada som gjorde honom till konvalecent för resten av sitt liv. Agne avled 1958.

Agne Thorburn (844)
Agne was born 1902, as fourth child of Eugen Thorburn and his wife Louise. He grew up in Gothenburg, and after short employments there, he moved to the USA. In 1932 he became a U.S. citizen. During the second world war he served in Panama, where he got malaria and a shock damage, which made him a convalescent for the rest of his life. Agne died 1958.

Arne Thorburn (482)
Arne föddes 1906, som näst äldsta barn till William G Thorburn och hans hustru Sigrid. Han utbildade sig till officer och genomgick krigshögskolan. Redan som 40-åring blev han major vid Svea Livgarde. Han tjänstgjorde även utomlands, och deltog i kriget i Etiopien. Arne var mycket idrottsintresserad och var en mycket skicklig fäktare. Han gifte sig med Elsa Küsel och de fick fyra söner, Bengt, Nils, Hans och Jan. Arne avled 1977.

Arne Thorburn (482)
Arne was born 1906, as next eldest child of William G Thorburn and his wife Sigrid. He made a military career and passed the War Academy. 40 years of age, he became a major at 'Svea Livgarde'. He also served abroad, in the war in Ethiopia. Arne was very fond of athletics and was a very skilful fencer. He married Elsa Küsel and they got four sons, Bengt, Nils, Hans and Jan. Arne died 1977.

Sven Wennberg (355)
Sven föddes i Jönköping 1880. Hans föräldrar voro häradshövding Carl Gustav Wennberg och dennes hustru, född Lindman. Efter studentexamen i Skara genomgick han Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 1906 anställdes han vid Svenska Centrifug AB i Södertälje, där han så småningom blev överingejör. 1917 gifte han sig med Agnes Kollén, dotter till Johan Kollén och dennes hustru Janet, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. De bosatte sig på Talludden vid Hallsfjärden, men vid Svens pensionering 1946, flyttade de till Sigtuna. De fick två barn, Folke och Elsie. Sven avled 1949.

Sven Wennberg (355)
Sven was born in Jönköping 1880. His parents were District Judge Carl Gustav Wennberg and his wife, née Lindman. After 'studentexamen' at Skara, he went through Chalmers institute of technology at Gothenburg. 1906 he was employed at 'Svenska Centrifug AB' at Södertälje, where he eventually became chief engineer. In 1917 he married Agnes Kollén, daughter of Johan Kollén and his wife Janet, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. They settled at Talludden by Hallsfjärden, but at Svens pensioning 1946, they moved to Sigtuna. They got two children, Folke and Elsie. Sven died 1949.

Andrew Macfie (32)
Andrew föddes 1846 på Anfasteröd, som femte barn till William Andrew Macfie och dennes hustru Jessie, dotter till William och Jessy Thorburn. Redan som ung begav sig Andrew ut på resor runt om i världen och tillbringade många år i både Tyskland, England och Kanada. Han återvände dock till Sverige, och blev kapten vid Bohuslänska Kusten. Andrew skrev även flera böcker. Han gifte sig med Svea Nomell och de fick sju barn, Mabel, Allan, Thyra, Harry, Frances, Donald och Arnold. Andrew avled 1926.

Andrew Macfie (32)
Andrew was born 1846 at Anfasteröd, as fifth child of William Andrew Macfie and his wife Jessie, daughter of William and Jessy Thorburn. As a young man Andrew travelled around the world, and spent many years both in Germany, England and Canada. He eventually returned to Sweden, where he became captain at 'Bohuslänska Kusten'. Andrew also wrote several books. He married Svea Nomell and they got seven children, Mabel, Allan, Thyra, Harry, Frances, Donald and Arnold. Andrew died 1926.

Agnes Thorburn (462)
Agnes föddes 1909 som andra barn till Charles Thorburn och hans hustru Valli, född Koch. Efter skolutbildning i Uddevalla reste hon ganska snart till Belgien, där hon arbetade under flera år. Hon hade utbildat sig till sjukgymnast, och fick efter hemkomsten från Belgien arbete i Västervik. I början av 1950-talet reste Agnes till U.S.A. där hon tillbringade cirka ett år. Hon var också under 25 år kassör i Släktföreningen. Agnes avled i januari 1998.

Agnes Thorburn (462)
Agnes was born 1909, as next eldest child of Charles Thorburn and his wife Valli, née Koch. After school education in Uddevalla, she moved to Belgium, where she worked for several years. She became a physiotherapist, and when she returned from Belgium she got work in Västervik. In the beginning of the 1950's, Agnes travelled to the U.S.A., where she spent about a year. She was also for 25 years, treasurer for the Family Society. Agnes died in January 1998.

Mildred Mark (8113)
Mildred föddes 1909 som yngsta barn till Eskil Mark och hans hustru Aina, född Thorburn. Hon gifte sig med Octave Gerogesco-Saidac och de fick tre barn, Ingemar, Marietta och Dina. Mildred avled 1989.

Mildred Mark (8113)
Mildred was born 1909 as youngest child of Eskil Mark and his wife Aina, née Thorburn. She married Octave Gerogesco-Saidac and they got three children, Ingemar, Marietta and Dina. Mildred died 1989.

Charles M Thorburn (463)
Charles föddes 1910, som tredje barn till Charles D Thorburn och hans hustru Valli, född Koch. Som ung var han en intresserad och skicklig seglare. Efter studentexamen i Uddevalla följde universitetsstudier i Uppsala. Under andra världskriget, var Charles under långa perioder inkallad för tjänstgöring i Norrland. I mitten av 1940-talet började han som lärare vid Fristad Folkhögskola, med matematik och kemi som sina huvudämnen. 1948 gifte han sig med Brite-Louise Bråkenhielm och de bosatte sig i Fristad. De fick tre söner, Frank, Michael och Sten. Familjen bodde liksom övriga lärarfamiljer på Folkhögskoleområdet. Charles hade flera kommunala uppdrag. Han var under många år valnämndens ordförande och han blev även kommunens överförmyndare. Han var också en duktig bridgespelare, och deltog i flera tävlingar. Charles avled i juli 1986.

Charles M Thorburn (463)
Charles was born 1910, as the third child of Charles D Thorburn and his wife Valli, née Koch. As a young man he was as skilful sailor. After 'studentexamen' in Uddevalla, he was studying at the University of Uppsala. During the second world war, Charles was called up for military service in north Sweden for long periods. In the mid 1940's he got a situation as teacher at the folk high-school at Fristad. In 1948 he married Brite-Louise Bråkenhielm and they settled in Fristad. They got three sons, Frank, Michael and Sten. The family lived, like the other teacher families, at the campus. Charles had several public commissions. He was for many years the chairman of the electoral committee in Fristad, and he also got the mission as chief guardian of the community. He was also a clever bridge player, and participated in many contests. Charles died in July 1986.

William Kollén (351)
William föddes 1879 som äldsta barn till Johan Kollén och hans hustru Janet, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. Han växte upp på Rådanefors, och gick i skola i Uddevalla. Efter examen från Chalmers år 1900, anställdes han vid Bohusbanan och var med om dess byggande. Därefter arbetade han vid Hällefors pappersbruk i Småland, och år 1911 blev han disponent vid Thorsviks AB, där han redan var delägare. Han gifte sig med Anna Olsson och de fick fyra barn, Maj, Knut, Elsa och Brita. Han gick i pension 1939, och flyttade därefter tillsammans med Anna till Jönköping. William avled 1953.

William Kollén (351)
William was born 1879, as eldest child to Johan Kollén and his wife Janet, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. He grew up at Rådanefors, and went to school in Uddevalla. After graduation from Chalmers in 1900, he was employed by Bohus Rail, and took part in the building of the railway. Thereafter he worked for Hälleforsnäs paper-mill in Småland, and in 1911 he was appointed managing director at Thorsviks AB, where he already was part owner. He married Anna Olsson, and they got four children, Maj, Knut, Elsa and Brita. He retired in 1939, and moved thereafter together with Anna to Jönköping. William died 1953.