Släktmötet på Bohusgården 1941
Den 12e juli 1941 samlades 42 medlemmar i Släktföreningen Thorburn-Macfie på Bohusgården utanför Uddevalla för att hålla föreningens andra ordinarie släktmöte. Walter Thorburn valdes enhälligt till föreningens ordförande för de kommande 3 åren. Till hedersledamöter i föreningen valdes Rosa Thorburn, Lily Johnston, Violet Hagman och Walter Thorburn. Vidare godkändes ett förslag att vid följande släktmöten en redogörelse skulle lämnas över tillkomna medlemmar, liksom över avlidna. I samband härmed skulle en parentation hållas över de senare. Telegram avsändes till Lily Johnston och Hedvig Macfarlane i England. Mötet avslutades med middag, och tal av bl.a. Alvar Thorburn, Ralf Thorburn och Charles Thorburn. Ett antal fotografier visades också medelst balloptikon. Med anledning av pågående världskrig var stämningen inte fullt så glättig som vid föreningens första möte tre år tidigare, men slutomdömet blev ändå att 1941 års släktmöte varit mycket lyckat.

The Family Reunion at Bohusgården 1941
On the 12th of July 1941, 42 members of the Thorburn-Macfie Family Society was gathered at Bohusgården, near Uddevalla, to hold the Society's second Reunion. Walter Thorburn was unanimously elected chairman for the nextcoming 3 years. As honorary members of the Family Society Rosa Thorburn, Lily Johnston, Violet Hagman and Walter Thorburn were chosen. A proposal that at coming Reunions, there should be a presentation of new members, and an oration to the memory of the dead should be delivered, was approved. Telegrams were sent to Lily Johnston and Hedvig Macfarlane in England. The Reunion ended with dinner, and speach by Alvar Thorburn, Ralf Thorburn and Charles Thorburn. A number of photographs were also shown with a ballopticon. Due to the world war, the atmosphere was not quite as cheerful as at the Society's first Reunion three years earlier, but the final verdict was after all, that the Family Reunion 1941 had been quite successful.

Louise Thorburn (84)
Louise föddes 1871. Hennes föräldrar voro justitierådmannen i Norrköping Martin Bååth och hans hustru, född Tidén. 1893 gifte sig Louise med arkitekten Eugen Thorburn i Göteborg. De fick 5 barn, Alvar, Birgit, Ellen, Agne och Berndt. Åren 1897 - 1917 bodde de på Sörvik. Hon var kyrkligt engagerad, och var under en längre tid styrelsemedlem i Göteborgs sjuksköterskehem. Louise avled i januari 1947.

Louise Thorburn (84)
Louise was born 1871. Her parents were the Lord Justice in Norrköping, Martin Bååth and his wife, née Tidén. In 1893 Louise married the architect Eugen Thorburn in Gothenburg. They got 5 children, Alvar, Birgit, Ellen, Agne and Berndt. Between 1897 - 1917 they lived at Sörvik. She was engaged in Church matters, and for a long time member of the board for the Nursing home of Gothenburg. Louise died in January 1947.

Charles Thorburn (46)
Charles föddes 1873, som sjätte barn till William Franklin Thorburn och hans hustru Agnes, född Jobson. Efter Läroverk i Uddevalla och Handelsinstitutet i Göteborg studerade Charles en tid i Glasgow i Skottland. Han slog sig därefter ner i Uddevalla, där han började sin affärsverksamhet. 27 år gammal blev Charles verkställande direktör för Rederi AB Avena, med båtar på Skottland och England. 1906 blev han också verkställande direktör för Bohuslänska Kusten. Samma år gifte han sig med Valli Koch. De fick fem barn, Ronald, Agnes, Charles, Thomas och Lilian. Charles hade många uppdrag. I Bohuslänska kusten satt han i styrelsen i drygt 40 år. Vidare hade han styrelseuppdrag bl.a. i Thorburns Söner AB, Kampenhof och Svenska Handelsbanken. Han satt dessutom i Uddevalla stadsfullmäktige i 15 år och var ordförande i hamnstyrelsen under flera år. Charles var en duktig seglare och var ordförande i Segelsällskapet Viken i Uddevalla under många år. Charles och Vallis hem på Lagerbergsgatan blev för många släktingar platsen där man tillsammans firade många trevliga julkalas. Charles avled i oktober 1949.

Charles Thorburn (46)
Charles was born 1873, as sixth child to William Franklin Thorburn and his wife Agnes, née Jobson. After secondary grammar school in Uddevalla and the commercial institute in Gothenburg, Charles continued his studies in Glasgow, Scotland. Thereafter he settled in Uddevalla where he started in business. 27 years old, Charles became managing director for the shipping company Avena, with ships on Scotland and England. 1906 he also became managing director for 'Bohuslänska Kusten' (a shipping company on the Swedish West Coast). The same year he married Valli Koch. They got five children, Ronald, Agnes, Charles, Thomas and Lilian. Charles had many commissions. He was a member of the board at 'Bohuslänska Kusten' for more than 40 years. Furthermore he was a member of the board at 'Thorburns Söner AB', 'Kampenhof' and the Swedish Bank of Commerce. Besides he was member of Uddevalla City Council for 15 years, and he was also the chairman of Uddevalla harbour board for several years. Charles was a good sailor and chairman for Viken's yacht club in Uddevalla for many years. Charles and Valli's home at Lagerbergsgatan was for many relatives, the place where they celebrated many nice christmas parties. Charles died in October 1949.

Frances Macfie (324)
Frances föddes 1881 som femte barn till Andrew Macfie och hans hustru Svea. Efter genomgången flickskola i Göteborg, tillbringade hon ca ett år i Skottland hos sin faders syssling, Lady McClure (Ellison Thorburn Macfie, gift med Sir Thomas McClure, var dotter till Robert Andrew Macfie of Dreghorn). Hon fick därigenom många kontakter med sina Skotska släktingar. 1898 började hon som telegrafist vid Telegrafverket i Lysekil. Detta yrke fortsatte hon med, även sedan hon flyttat till Uddevalla. 1919 blev hon befordrad till kassör. Hon arbetade vid Televerket mer än 40 år, ända fram till sin pensionering. Hon var även mycket intresserad av Släktföreningen. Frances avled i juli 1967.

Frances Macfie (324)
Frances was born 1881, as fifth child to Andrew Macfie and his wife Svea. After girls school in Gothenburg, she spent about one year in Scotland, at her father's second cousin, Lady McClure (Ellison Thorburn Macfie, married to Sir Thomas McClure, was daughter to Robert Andrew Macfie of Dreghorn). As a result of this, she got to know many of her Scottish relatives. 1898 she began as a telegraphist at the telegraph office in Lysekil. She carried on this profession also after she moved to Uddevalla. 1919 she was promoted to a cashier. She worked for the telegraph service for more than 40 years, till she got her retirement. She was also very interested in the Family Society. Frances died in July 1967.

Henry Thorburn (47)
Henry föddes 1875 som sjunde barn till William Franklin Thorburn och hans hustru Agnes, född Jobson. Efter läroverk i Uddevalla och gymnasium i Göteborg avlade han studentexamen 1893. Därefter gick han på KTH i Stockholm och blev färdig civilingenjör 1897. Han fick anställning vid Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad, där han blev verkstadschef, och så småningom övertog han ledningen inom bolaget. 1905 köpte han Katrinedals Pappersbruk och Groröds egendom och startade samtidigt Uddevalla Album- och Kartongfabrik. 1910 blev han dessutom bilbesiktningsman i Bohuslän, en befattning som han innehade ända till 1941. Han gifte sig med Annie-Bella Laurell och de fick sju barn, Lizzie, Ingrid, Henry, Karin, Ester, Signe och Kurrie. Henry var ledamot i flera styrelser, bl.a. i Folkskolestyrelsen och Byggnadsstyrelsen i Uddevalla samt i Bohuslänska Kusten och Thorburns Söners AB. Han var en intresserad och kunnig tekniker, och en mycket skicklig fotograf. Vidare var han bl.a. ceremonimästare i den Bohuslänska Curlingklubben. Henry var också ordförande i Släktföreningen från 1944 fram till sin död, i november 1947.

Henry Thorburn (47)
Henry was born 1875, as seventh child to William Franklin Thorburn and his wife Agnes, née Jobson. After secondary Grammar school in Uddevalla and gymnasium in Gothenburg, he took 'studentexamen' 1893. Thereafter he was studying at KTH (the Royal Techn. University) in Stockholm, and became Master of Engineering 1897. He was employed at 'Uddevalla Foundry and Mechanical Workshop', where he became workshop manager and eventually he became Managing Director in the company. 1905 he bought 'Katrinedals paper-mill' and Groröd's estate, and at the same time he started 'Uddevalla Album- and cardboard Factory'. In 1910 he was appointed driving examiner in Bohuslän, an appointment he held till 1941. He married Annie-Bella Laurell and the got seven children, Lizzie, Ingrid, Henry, Karin, Ester, Signe and Kurrie. Henry was member of several company boards and committees, for example the Elementary school board and the Building Committee in Uddevalla and 'Bohuslänska Kusten' and 'Thorburn's Söners AB'. He was an interested and capable technician, and a very skilful photographer. Furthermore he was M.C. in the Curling Club of Bohuslän. Henry was also chairman of the Family Society from 1944 till his death, in November 1947.

Annie-Bella Thorburn (47)
Annie-Bella föddes 1891. Hennes föräldrar var prosten Johannes Laurell och hans hustru Isabella. Annie-Bella växte upp på Skredsviks prästgård. I juli 1913 gifte hon sig med Henry Thorburn och de bosatte sig på St Mikaelsgatan 3 i Uddevalla. De fick sju barn, Lizzie, Ingrid, Henry, Karin, Ester, Signe och Kurrie. Annie-Bella avled 1981.

Annie-Bella Thorburn (47)
Annie-Bella was born 1891. Her parents were the dean Johannes Laurell and his wife Isabella. Annie-Bella grew up at the vicarage of Skredsvik. In July 1913 she married Henry Thorburn and they settled at St Mikaels street No. 3 in Uddevalla. They got seven children, Lizzie, Ingrid, Henry, Karin, Ester, Signe and Kurrie. Annie-Bella died 1981.

Kurrie Thorburn (476)
Kurrie föddes 1926 som yngsta dotter till Henry Thorburn och hans hustru Annie-Bella. Kurrie utbildade sig till barnsköterska, ett yrke där hon även tjänstgjort som lärare. 1956 blev hon föreståndarinna för landstingets skola i Örebro för utbildning av barnsköterskor. 1967 gifte hon sig med Sven Beckman och de bosatte sig i Göteborg.

Kurrie Thorburn (476)
Kurrie was born 1926, as youngest daughter of Henry Thorburn and his wife Annie-Bella. Kurrie studied to be a child-care worker, a profession where she has also served as a teacher. In 1956 she became head mistress at the county council's school for education of child nurses, in Örebro, In 1967 she married Sven Beckman, and they settled in Gothenburg.

Bengt Hemberg (4311)
Bengt föddes 1925, som äldste son till William Hemberg och hans hustru Aina. Bengt utbildade sig till ingenjör och kom att arbeta inom Sandvikens Jernverks AB, där han 1970 utnämndes till överingenjör. 1953 gifte han sig med Marie Nilsson och de fick tre barn, Lotta, William och Ulrika.

Bengt Hemberg (4311)
Bengt was born 1925, as eldest son of William Hemberg and his wife Aina. Bengt became an engineer and was employed by 'Sandvikens Jernverk AB', where he in 1970 was appointed chief engineer. In 1953 he married Marie Nilsson, and they got three children, Lotta, William and Ulrika.

Signe Thorburn (475)
Signe föddes 1923, som näst yngsta barn till Henry Thorburn och hans hustru Annie-Bella. Signe utbildade sig till speciallärare, och kom att arbeta i Borås. 1953 gifte hon sig med Nils-Axel (Thim) Thimgren, och de fick 2 döttrar, Ann och Eva.

Signe Thorburn (475)
Signe was born 1923, as next youngest child to Henry Thorburn and his wife Annie-Bella. Signe became an remedial teacher, and was employed in Borås. 1953 she married Nils-Axel (Thim) Thimgren, and they got two daughters, Ann and Eva.