Karin Thorburn (481)
Karin Lindahl föddes 1903. Hon gifte sig med Ralf Thorburn, äldste son till William G. Thorburn och hans hustru Sigrid, född Agrell. De fick fyra barn, Jessie, Gunnel, William och Rosa. Karin avled 1975.

Karin Thorburn (481)
Karin Lindahl was born 1903. She married Ralf Thorburn, eldest son of William G. Thorburn and his wife Sigrid (née Agrell). They got four children, Jessie, Gunnel, William and Rosa. Karin died 1975.

Mary Eriksson (451)
Mary föddes 1912, som äldsta dotter till Walter Thorburn och hans hustru Maria. Mary växte upp på Kasen, och efter avslutad skolgång i Uddevalla tillbringade hon en vår i Skottland, och därefter praktiserade hon under några år, bl.a. i Paris. Sommaren 1941 gifte hon sig med Karl Vilhelm Eriksson. De bosatte sig i Saltsjöbaden. Inom Släktföreningen var hon verksam som revisor. Mary avled i juli 1946.

Mary Eriksson (451)
Mary was born 1912, as eldest daughter of Walter Thorburn and his wife Maria. Mary grew up at Kasen, and after finishing school in Uddevalla, she spent one spring in Scotland and after this she practised for a few years, also in Paris. In summer of 1941, she married Karl Vilhelm Eriksson. They settled in Saltsjöbaden. She was also auditor for the Family Society. Mary died in July 1946.

Ralf Thorburn (481)
Ralf föddes 1904, som äldste son till William G. Thorburn och hans hustru Sigrid (född Agrell). Han gifte sig med Karin Lindahl och de fick fyra barn, Jessie, Gunnel, William och Rosa. Ralf var civilingenjör, utnämndes till överingenjör och hade ledande befattningar inom ASEA. Han var en av Släktföreningens grundare och var dess ordförande under 15 år. Han avled 1977.

Ralf Thorburn (481)
Ralf was born 1904, as eldest son of William G. Thorburn and his wife Sigrid (née Agrell). He married Karin Lindahl and they got four children, Jessie, Gunnel, William and Rosa. Ralf was a Master of Engineering, and appointed chief engineer, and had leading positions at ASEA. He was one of the founders of the Family Society, as it's chairman for 15 years. He died 1977.

Hedvig Thorburn (452)
Hedvig föddes 1915, som yngsta dotter till Walter Thorburn och hans hustru Maria. I London, 1937, träffade hon Ritchie Macfarlane, som hon gifte sig med, och de bosatte sig i England. De fick två barn, Lars och Christina. Hedvig har under lång tid varit verksam som journalist och varit korrespondent för stora svenska dagstidningar, som Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet. Hon har dessutom som författare bl.a. givit ut boken 'Britter och Bomber, Slaget om England'. Hedvig upplevde själv Tysklands bombningar av London och Coventry, en erfarenhet som förmodligen mycket få svenskar av idag har haft. Som journalist har Hedvig gjort mycket spännande reportage, bl.a. från Afrika. Släktföreningens medlemmar har också kunnat glädja sig åt många intressanta artiklar av Hedvig i Släktkrönikan.

Hedvig Thorburn (452)
Hedvig was born 1915, as youngest daughter to Walter Thorburn and his wife Maria. In London, 1937, she met Ritchie Macfarlane, who she married, and they settled in England. They got two children, Lars and Christina. Hedvig has for a long time worked as a journalist and has been special correspondent for major Swedish newspapers, like Göteborgsposten and Sydsvenska Dagbladet. As an author, she has also published the book 'Britter och Bomber, Slaget om England' (about the German raids against London during WW2). Hedvig lived in London, and experienced herself the German raids over London and Coventry, something that probably very few Swedes of today has experienced. As a journalist Hedvig has made very exciting reports, also from Africa. The members of the Thorburn-Macfie Family Society has been favoured with many interesting articles by Hedvig, in the Family Chronicle.

William Hemberg (431)
William föddes i Paris år 1890, som enda barn till Johan Hemberg och hans hustru Agnes, dotter till William Franklin Thorburn. Williams liv började tragiskt, då hans mamma dog samma dag som han föddes. Fadern var legationspräst i Paris, men flyttade efteråt hem till Sverige, där han gifte om sig och blev kontraktsprost i Skara. William kom att tillbringa nästan alla skollov på Kasen och räknade det lika mycket som sitt hem, som hemmet i Skara. Han blev tillhörde länge ledningen för försäkringsbolaget Skandia och hade dessutom en rad styrelseposter inom försäkringsbranschen. Han var t.ex. ordförande i trafikförsäkringsföreningen under åren 1931 -1957 och ordförande i Svenska försäkringsföreningen från 1947. 1957 blev han vice ordförande i styrelsen för Göteborgs bank. William gifte sig med Aina Wehlin och de fick barnen Bengt, Aggie, Sten och Dag. Han tillhörde styrelsen i Släktföreningen från 1938, och var dess ordförande mellan 1947-50. I april 1977 avled William, 87 år gammal.

William Hemberg (431)
William was born i Paris 1890, as only child to Johan Hemberg and his wife Agnes, daughter of William Franklin Thorburn. William's life started tragically, as his mother died the same day as he was born. His father was clergyman in Paris, but afterwards he moved back to Sweden, where he re-married and became dean of Skara. William spent almost all his summer holidays at Kasen, and counted it as his home, just as much as the home in Skara. He was a manager at Skandia, a Swedish insurance company and was also a member in a number of insurance business committees. He was committee chairman for the Third party insurance association during 1931 - 1957 and chairman for the Swedish insurance association from 1947. In 1957 he became deputy chairman of the board for the Bank of Gothenburg. William married Aina Wehlin and they got four children, Bengt, Aggie, Sten and Dag. He was member of the Family Society committee from 1938 and it's chairman between 1947-50. In April 1977, William died, 87 years old.

Ellen Bååth (8211)
Ellen föddes 1906, som äldsta barn till Johan Bååth (sedermera borgmästare i Helsingborg) och hans hustru Elsa, född Posse. Elsa var i sin tur äldsta barn till Conrad Posse och dennes hustru Ellen, som var dotter till Robert Macfie Thorburn. Ellen hade tänkt att utbilda sig till sjuksköterska, men drabbades av sjukdom, och fick istället arbete på kontor. Hon avled 1967.

Ellen Bååth (8211)
Ellen was born 1906, as eldest child of Johan Bååth (later on mayor in Helsingborg) and his wife Elsa, née Posse. Elsa was in her turn eldest child of Conrad Posse and his wife Ellen, who was daughter of Robert Macfie Thorburn. Ellen wished to become a nurse, but was struck with sickness, and instead she began to work at an office. She died 1967.

Aina Hemberg (431)
Aina Wehlin föddes 1896. Hon gifte sig med William Hemberg, och de fick barnen Bengt, Aggie, Sten och Dag. Aina avled 1990, 93 år gammal.

Aina Hemberg (431)
Aina Wehlin was born 1896. She married William Hemberg, and they got four children, Bengt, Aggie, Sten and Dag. Aina died 1990, 93 years old.

Birgit Thorburn-Berntsson (842)
Birgit föddes 1895 som andra barn till Eugen Thorburn och hans hustru Louise (född Bååth). Familjen bodde på Liseberg under vintrarna och sommarloven tillbringades på Sörvik. Som ung vistades Birgit i London, och i Paris utbildade hon sig till modist och arbetade i familj hos en rysk överste. På 1930-talet, efter faderns död, bodde Birgit tillsammans med sin mamma i Uddevalla. I slutet av 30-talet gifte hon sig med Karl Berntsson. Tillsammans drev de bl.a. lantbruk, pensionatsrörelse och kallbadhuset i Ljungskile. Birgit avled i juli 1991, 95 år gammal.

Birgit Thorburn-Berntsson (842)
Birgit was born 1895, as second child to Eugen Thorburn and his wife Louise (née Bååth). The family stayed at Liseberg (Gothenburg) in the winter time, and during the summer holidays they stayed at Sörvik. In her youth, Birgit lived in London, and in Paris she studied for the milliner profession, and she also worked for the family of a Russian colonel. In the 1930's, after her fathers death, Birgit lived together with her mother in Uddevalla. At the end of the -30's she married Karl Berntsson. Together they pursued farming, a boarding-house and the open-air swimming-bath at Ljungskile. Birgit died in July 1991, 95 years old.

Mildred Thorburn-Busck (812)
Mildred föddes 1883 som näst äldsta dotter till William Edmund Thorburn och hans hustru Virginia, född Palm. Efter flickskolan i Skövde studerade hon i Oxford, och senare även i Italien, Frankrike och Tyskland. Åter i Sverige blev hon redaktionssekreterare i tidskriften 'Ord och Bild'. Hon gifte sig 1908 med konstnären Robert Busck. Efter några år, flyttade de utomlands. De bodde bl.a. i Algeriet, på Kanarieöarna och under 1920-talet i Spanien. Mildred kom därvid att tala och skriva fem språk. Hon skrev reseskildringar för en rad tidskrifter och gav även ut flera böcker. Mildred skrev även barnsagor, och Alice Tegnér har skrivit musiken till en barnpjäs av Mildred. Mildred avled 1959.

Mildred Thorburn-Busck (812)
Mildred was born 1883, as next eldest daughter of William Edmund Thorburn and his wife Virginia, née Palm. After girls' school at Skövde, she studied at Oxford, and later also in Italy, France and Germany. Returned to Sweden, she was appointed assistant editor-in-chief for a magazine, 'Ord och Bild' ('Word & Picture'). She married the artist Robert Busck in 1908. After a few years they moved abroad. They lived in Algeria, on the Canary Islands and during the 1920's in Spain. Mildred learned to speak and write five languages. She wrote travel articles for a number of magazines, and published several books. Mildred also wrote books for children, and Alice Tegnér has composed the music for a childrens play by Mildred. Mildred died 1959.

Brita Kollén (3514)
Brita föddes 1920, som yngsta barn till William Kollén och hans hustru Anna. Hennes farmor var Janet Kollén, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. Hon gifte sig med Hans Bauer och de bosatte sig i Jönköping. De fick två barn, Peter och Hans. Efter några år flyttade de till Stockholm och sedermera till Fagersta och Karlstad. Brita avled 1973.

Brita Kollén (3514)
Brita was born 1920, as youngest child to William Kollén and his wife Anna. Her grandmother was Janet Kollén, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. She married Hans Bauer and they settled in Jönköping. The got two children, Peter and Hans. After a few years, they moved to Stockholm and eventually to Fagersta and Karlstad. Brita died 1973.