Släktföreningen Thorburn-Macfie bildas
Den 14e augusti 1937 samlades på Solhagen utanför Uddevalla, ett antal ättlingar till William Thorburn och Jessy Macfie. Ovanstående foto är taget vid detta tillfälle. Man hade nämligen beslutat sig för att bilda Släktföreningen 'Ättlingar till William Thorburn och Jessy Macfie', som skulle verka för vidmakthållande och befrämjande av släkt- och samhörighetskänslan mellan ättlingarna. Vidare skulle ett släktregister upprättas, och man skulle samla och förvara brev, handlingar, fotografier m.m. som kunde vara av allmänt intresse för släktmedlemmarna. En interimsstyrelse bildades, bestående av Walter Thorburn som ordförande, Sidney Hagman med William Kollén som suppleant, Ralf Thorburn med Ronald Thorburn som suppleant, samt Ruth Thorburn med Uno Thorburn som suppleant. 1938 bildades en ordinarie styrelse. Walter Thorburn valdes till ordförande, och de övriga voro Sidney Hagman, William Hemberg, Frances Macfie, Alvar Thorburn, Ralf Thorburn och Ruth Thorburn. Denna förening, som senare döptes om till 'Släktföreningen Thorburn-Macfie' har alltsedan dess varit aktiv, med Släktmöten vart tredje år, och en årligt utkommande tidskrift, 'Släktkrönikan'.

The constitution of the Thorburn-Macfie Family Society
On the 14th of August 1937 a number of descendants of William Thorburn and Jessy Macfie was gathered at Solhagen, near Uddevalla in Sweden. The above photo is taken at this occasion. They had decided to found a Family Society, 'Descendants of William Thorburn and Jessy Macfie', that would maintain and promote the feeling of kinship amongst the descendants. Furthermore, a family register should be created, and also letters, documents and photographs related to the family should be gathered. A provisional committee was founded, consisting of Walter Thorburn as chairman, Sidney Hagman with William Kollén as deputy, Ralf Thorburn with Ronald Thorburn as deputy, and Ruth Thorburn with Uno Thorburn as deputy. In 1938 a permanent committee was established. Walter Thorburn was elected chairman and the others were Sidney Hagman, William Hemberg, Frances Macfie, Alvar Thorburn, Ralf Thorburn and Ruth Thorburn. This Society, that later was renamed to the 'Thorburn-Macfie Family Society', has since then been active, arranging Family Reunions every third year, and issues an annual family chronicle ' Släktkrönikan'.

Ingvar Mark (8111)
Ingvar föddes 1905, som äldste son till Aina Thorburn och Eskil Mark. Han var född i Gävle, men familjen flyttade snart till Sjuntorp där fadern blivit direktör för Sjuntorps bruk. 1927, vid faderns frånfälle, blev Ingvar, endast 21 år gammal, disponent för bruket. Han gifte sig med Barbro Liljegren, och tillsammans fick de sonen Åke. Ingvar avled 1963.

Ingvar Mark (8111)
Ingvar was born 1905, as eldest son to Aina Thorburn and Eskil Mark. He was born in Gävle, but the family soon moved to Sjuntorp, where his father got a job as managing director for Sjuntorps factory. In 1927, after his fathers death, Ingvar was appointed managing director for the factory, just 21 years old. He married Barbro Liljegren, and with her he got a son, Åke. Ingvar died in 1963.

Maria Thorburn (45)
Maria föddes 1876 i Såtenäs, som äldsta dotter till Ivar Kylberg och hans hustru Hedvig. År 1895 flyttade familjen till Lövås i närheten av Borås, och 10 år senare flyttade de till Stockholm. Maria antog ett erbjudande om att bli guvernant för sultanens tronarvinge i Turkiet. Hon anträdde resan, men gjorde ett uppehåll hos kusiner i Danmark. Där dök också hennes tidigare ungdomsbekantskap, Walter Thorburn upp. Walter fick Maria att skrinnlägga sina planer, och istället förlovade sig de bägge. I juni 1911 gifte sig Maria med Walter Thorburn i Skara domkyrka. De fick två döttrar, Mary och Hedvig. Maria avled i december 1957.

Maria Thorburn (45)
Maria was born 1876, in Såtenäs, Sweden, as eldest daughter of Ivar Kylberg and his wife Hedvig. In 1895 the family moved to Lövås, near Borås, and 10 years later they moved to Stockholm. Maria accepted an offer from Turkey, to become governess to the son of the Sultan. On her way to Turkey, she visited cousins in Denmark, where her former acquaintance, Walter Thorburn also showed up. Walter made Maria change her plans, and instead they became engaged to each other. In June 1911 Maria married Walter Thorburn in the cathedral of Skara. They got two daughters, Mary and Hedvig. Maria died in December 1957.

Walter Thorburn (45)
Walter föddes 1870 som näst äldste son till William Franklin Thorburn på Kasen. Efter examen på Chalmers i Göteborg 1889 studerade han lantbruk, bl.a. i Skottland. 1892 övertog han skötseln av Kasen. Han hade även flera kommunala uppdrag och var bl.a. också revisor i Thorburns Söners AB. 1911 gifte han sig med Maria Kylberg. De fick två döttrar, Mary och Hedvig. Walter var Släktföreningens ordförande sedan starten 1937, och han innehade den posten till 1944. I nära fem decennier var han den svenska Thorburn-släktens huvudman. Walter avled i juli, 1949.

Walter Thorburn (45)
Walter was born 1870, as next eldest son of William Franklin Thorburn of Kasen. After graduation at Chalmers in Gothenburg 1889, he was studying agriculture in Sweden and Scotland. In 1892 he took over the management of Kasen's estate. He had several public assignments and was among other things also auditor in Thorburns Söner AB. In 1911 he married Maria Kylberg. They got two daughters, Mary and Hedvig. Walter was the chairman of the Family Society from the start in 1937, and he held this position until 1944. For almost five decades he was the head of the Thorburn Family in Sweden. Walter died in July, 1949.

Uno Thorburn (853)
Uno föddes 1891 som tredje barn till Alban Thorburn och hans hustru Anna, född Lindskog. Uno växte upp på Solhagen, där senare Uddevallavarvet kom att ligga, och där Volvo nu har en bilfabrik. Uno blev sjöofficer, och 1918 blev han befälhavare på ubåten 'U1', kallad Hajen, som var Sveriges första Ubåt, byggd redan 1904. 1920 - 1922 företog Uno tillsammans med några andra svenska marinofficerare en världsomsegling med yachten 'Fidra'. Fidra var ketchriggad, drygt 100 fot lång och byggd i England år 1896. Om denna resa, som på många sätt var en fantastisk bedrift, har Uno skrivit boken 'Med Fidra på Världsomsegling'. Uno gifte sig med Margaretha Bark. För Släktföreningen Thorburn-Macfie har Uno betytt mycket. Han var en av föreningens grundare, och redaktör för Släktkrönikan under 37 år. Under 12 år var han dessutom föreningens ordförande. Uno avled 1984.

Uno Thorburn (853)
Uno was born 1891, as third child of Alban Thorburn and his wife Anna, née Lindskog. Uno grew up at Solhagen, where later the Uddevalla Shipyard was situated, and where today is a Volvo car plant. Uno became an naval officer, and 1918 he was appointed to commander on the submarine 'U1', called 'the Shark', which was the first submarine in Sweden, built in 1904. During 1920 - 1922 Uno and some fellow naval officers sailed round the world on the yacht 'Fidra'. Fidra was a ketch, above 100 ft. long, and built in England in 1896. This journey, which in many ways was a remarkable achievement, has been described by Uno in the book 'Med Fidra på Världsomsegling' ('with Fidra round the world'). Uno married Margaretha Bark. Uno has meant a great deal to the Thorburn-Macfie Family Society. He was one of the founders of the Society, and for 37 years the editor of the Family Chronicle ('Släktkrönikan'). For 12 years, he also was the chairman of the Society. Uno died in 1984.

Anna Thorburn (85)
Anna föddes1866 i Strömstad. Hon var dotter till tullförvaltare P. N. Lindskog och hans hustru. Då Anna var 4 år gammal, flyttade familjen till Uddevalla. 1885, i London, förlovade hon sig med Alban Thorburn. De gifte sig i Karlskrona i augusti 1887. År 1890 flyttade de in i Robert Thorburn's gamla hem vid torget i Uddevalla, och 1894 iordningställdes som sommarbostad en liten stuga vid stranden av Kasebukten, mellan Sörvik och Kasen. De anlade här också en liten fruktträdgård. År 1908 byggdes Solhagen, strax bredvid fruktträdgården. Alban och Anna fick 6 barn, Ruth, Robert, Uno, David, Torgil och Dagmar. Anna avled i december 1939.

Anna Thorburn (85)
Anna was born 1866 in Strömstad, Sweden. She was daughter of P. N. Lindskog (customs collector) and his wife. When Anna was 4 years old, they moved to Uddevalla. 1885, in London, she was engaged to Alban Thorburn. They married in Karlskrona in August 1887. In 1890 they moved into Robert Thorburn's old home by the city square in Uddevalla, and in 1894 a small cottage by the shore at the 'Kase bay', between Kasen and Sörvik, was renovated to a summer house. They also laid out a small orchard there. In 1908 Solhagen was built, just beside the orchard. Alban and Anna got 6 children, Ruth, Robert, Uno, David, Torgil and Dagmar. Anna died in December 1939.

Ruth Thorburn (851)
Ruth föddes 1888 som äldsta barn till Alban Thorburn och hans hustru Anna. Hon utbildade sig till lärarinna, ett yrke som hon ägnade sig åt under många år. Ruth var bland de fem första kvinnorna som tog körkort i Uddevalla. Hon hade tidigt en egen bil (T-Ford), med vilken hon gjorde många och långa resor. Släktföreningen Thorburn-Macfie har mycket att tacka Ruth för. Hon var föreningens sekreterare från starten 1937, och innehade den posten i 22 år. Det kontaktnät Ruth hade, både med nära släktingar och mer avlägsna, var unikt. Ruth hade likaså ett stort släkthistoriskt intresse, och delade gärna med sig av sina kunskaper om släktens förfäder. I januari 1985 avled Ruth, 96 år gammal.

Ruth Thorburn (851)
Ruth was born 1888, as eldest child of Alban Thorburn and his wife Anna. She became a teacher, a profession that she had for many years. Ruth was one of the first five women, who got a drivers license in Uddevalla. She had early an own car (T-Ford), with which she made many and long tours. The Thorburn-Macfie Family Society can thank Ruth for many things. She was the Society's secretary from the start in 1937, and held this commission for 22 years. The many contacts Ruth had with close relatives as well as more distant cousins, was unique. Ruth had also a great interest in Family history, with a knowledge of the ancestors, that she willingly shared. In January 1985, Ruth died, 96 years old.

Violet Hagman (312)
Violet föddes 1871 på Anfasteröd, som tredje barn till Robert Macfie och hans hustru Emily (född Jacobi). Hon gifte sig med Agard Hagman år 1893 och de bosatte sig först i Uddevalla. Somrarna tillbringades på Ulvesund, där de från 1909 bosatte sig permanent. De fick sex barn, Sidney, Verna, Sylva, Iris, Ulf och Paula. Violet avled i maj 1947.

Violet Hagman (312)
Violet was born 1871 at Anfasteröd, as third child of Robert Macfie and his wife Emily (née Jacobi). She married Agard Hagman in 1893 and they settled at first in Uddevalla. The summers were spent at Ulvesund, where they settled permanently 1909. They got six children, Sidney, Verna, Sylva, Iris, Ulf and Paula. Violet died in May 1947.

Anna Kollén (351)
Anna Olsson föddes 1881. Hon gifte sig med William Kollén, äldste son till Johan Kollén och dennes hustru Janet (född Macfie). De bosatte sig på Thorsvik, där William år 1911 blivit bruksdisponent. Som pensionärer flyttade de till Jönköping. De fick fyra barn, Maj, Knut, Elsa och Brita. Anna avled i januari 1962.

Anna Kollén (351)
Anna Olsson was born 1881. She married William Kollén, eldest son of Johan Kollén and his wife Janet (née Macfie). They settled at Thorsvik, where William in 1911 had become managing director at Thorsviks mill. After William's pensioning they moved to Jönköping. They got four children, Maj, Knut, Elsa and Brita. Anna died in January 1962.